مدیر عامل:جناب آقای حاج محمود زریبافان

مدیر مالی:آقای  مجتبی خیر الهی

حسابداری:خانم زهرا ایزدی

امور بازرگانی:آقای مهندس مقدم نریی

امور تبلیغات و فروش:آقای محمدرضا زریبافان